καταστατικό σωματείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΙ -ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

 

Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδος, "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" με έδρα την Χαλκίδα.

 

ΑΡΘΡΟΝ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του Σκακιού, ιδιαίτερα ανάμεσα στους μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

2. Η ανάπτυξη των σωματικών και διανοητικών δυνατοτήτων των αθλητών του Σωματείου μέσω της καλλιέργειας πνεύματος ευγενούς άμιλλας για την συμμετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις και ποικίλες αγωνιστικές δραστηριότητες, με κύριο μέλημα την διάπλαση ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων των αθλουμένων.

3. Η υποστήριξη, ανάπτυξη και προβολή της έρευνας γύρω από το ιστορικό-μυθολογικό πρόσωπο Παλαμήδη του κατά την παράδοση υιού του Ευβοέως βασιλιά Ναυπλίου, και του όποιου πνευματικού του έργου και κληροδοτήματος.

4. Η διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών, φιλανθρωπικών και οικολογικών εκδηλώσεων.

5. Η συγγραφή και έκδοση εντύπων.

6. Η προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου μέσω του Διαδικτύου με πρωταρχικό αποδέκτη τον απανταχού Ελληνισμό.

7. Η προστασία, συντήρηση, μελέτη, έκθεση και διάδοση των άυλων πολιτιστικών αγαθών (εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις, προφορική ιστορία, λαϊκά δρώμενα, προφορικός λόγος κλπ) και των υλικών πολιτιστικών αγαθών (έργα τέχνης, συλλεκτικά ενδιαφέροντα κλπ).

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών του, όπως την οργάνωση αθλητικών αγώνων, εορτών και κάθε μορφής εκδηλώσεων αθλητικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και οικολογικού περιεχομένου, την εξασφάλιση χώρων για τους παραπάνω σκοπούς, την ίδρυση αθλητικών τμημάτων, την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη σωστή άθληση των αθλητών του και την υποστήριξη των αθλητών και μελών του που διακρίνονται σε αθλητικές διοργανώσεις.

Επίσης το Σωματείο, εκτός των άλλων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μπορεί να ιδρύσει μουσικό συγκρότημα, καθώς τμήμα φίλων ραδιοφωνικού σταθμού. Ακόμη μπορεί να ιδρύσει και τμήμα συντήρησης και έκθεσης πολιτιστικών αγαθών.

Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος, της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που ισχύει κάθε, φορά για τα σωματεία.

Με τις προϋποθέσεις του νόμου και με απόφαση του Δ.Σ. το
Σωματείο μπορεί να καταστεί μέλος υπερκείμενης οργάνωσης
(Β'βάθμιας Αθλητικής Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας) καθώς και
πολιτιστικών οργανισμών στους οποίους αντιπροσωπεύεται με έναν μόνο αντιπρόσωπο. Για να οριστεί κάποιο μέλος αντιπρόσωπος σε ένωση ή ομοσπονδία πρέπει να έχει το δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται αναπληρωματικός του αντιπροσώπου που πρέπει επίσης να συγκεντρώνει τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Διορισμός αντιπροσώπου σε υπερκείμενη ένωση ή ομοσπονδία με κάποιον άλλο τρόπο εκτός από τον πιο πάνω απαγορεύεται

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου είναι:

 • 1. Το πάγιο δικαίωμα, εγγραφής των μελών που ορίζεται σε είκοσι (20)
  Ευρώ για όλα τα μέλη, καθώς και η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους που
  ορίζεται σε πέντε (5) Ευρώ για όλα τα μέλη και μπορεί να
  αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • 2.       Οι προαιρετικές εισφορές των μελών και οι έκτακτες εισφορές που
  αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση για συγκεκριμένη αιτία και χρονική διάρκεια.
 • 3.    Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και
  παρεμφερή έσοδα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
  ή δημοσίου δικαίου, οργανισμό ή ένωση προσώπων πάσης φύσεως,
  ημεδαπό, αλλοδαπό ή διεθνή.
 • 4. Οι επιχορηγήσεις από τις αθλητικές ομοσπονδίες και ενώσεις.
 • 5. Τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή
  νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς
  Ολυμπιακής Επιτροπής.
 • 6. Η Γ.Σ. μπορεί να ορίζει και έκτακτες συνδρομές για την
  πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

Κάθε πολίτης που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να εγγραφεί μέλος του Σωματείου.

Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του σωματείου ή ν'ασκούν τα δικαιώματα τους που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2858/2000, με το άρθρο 20 παρ. 12 του ν. 2947/2001 και με το άρθρο 73 του ν. 3057/2002.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στο σκάκι γενικότερα. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση οι παρέχοντες εξαιρετικές υπηρεσίες για την εν γένει προαγωγή του Σωματείου. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος που θέτει μέγιστο όριο μελών είναι άκυρος.

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βουλήσεως. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν, και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως Τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως Τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, του Αστικού Κώδικα και των νόμων που διέπουν την λειτουργία των αθλητικών σωματείων.

Δεν μπορούν να είναι μέλη του σωματείου τα άτομα στα οποία απαντώνται τα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης του εκδίδεται από το Δ.Σ. του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Τα μέλη του σωματείου έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει το παρόν καταστατικό και οι διατάξεις της αθλητικής και σωματειακής νομοθεσίας και έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τη συνδρομή και τις τυχόν έκτακτες εισφορές στο σωματείο, να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο παρόν, στους τυχόν Εσωτερικούς Κανονισμούς του σωματείου, με τις αποφάσεις των οργάνων αυτού και να συμβάλλουν ενεργά με κάθε δυνατό τρόπο στην επίτευξη των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει, ζητώντας εγγράφως τη διαγραφή του από το μητρώο μελών του Σωματείου, αφού καταβάλει τη συνδρομή του για όσο χρόνο ήταν μέλος του.

Μέλος που δεν έχει καταβάλει στο Σωματείο τη συνδρομή που κάθε φορά ορίζεται, καθώς και τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που το Σωματείο ορίζει, δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, ούτε να εξυπηρετείται από αυτό.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται τα μέλη που αρνούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο καθώς και εκείνα που δε συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και το παρόν Καταστατικό. Το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει ενώπιον της πρώτης μετά τη διαγραφή Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου και να ζητήσει την επανεγγραφή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει από το Σωματείο κάθε μέλος που καθυστερεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις πάνω από πέντε (5) μήνες. Το μέλος που διαγράφεται για τον λόγο αυτόν, επανέρχεται αυτοδίκαια μετά την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων.

Τα μέλη που παύουν να είναι μέλη σύμφωνα με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, είναι υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο για τις υποχρεώσεις τους κατά το χρονικό διάστημα που ήταν ακόμα μέλη.

Τα μέλη που φεύγουν από τον Σύλλογο, είτε με διαγραφή είτε με αποχώρηση, δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΙΝΕΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και της αντίθεσης προς τους σκοπούς του Σωματείου, το Δ.Σ. με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση του και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:

1. Στα μέλη:

(α) έγγραφη παρατήρηση,

(β) αυστηρή έγγραφη παρατήρηση,

(γ) απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους,

(δ) οριστική διαγραφή από το μητρώο μελών του Σωματείου, ποινή η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

2.Στους αθλητές:

(α) τις παραπάνω ποινές,

(β) απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες του Σωματείου μέχρι έξι (6) μήνες.

Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή προφορική απολογία μετά από έγγραφη πρόσκληση του από το Δ.Σ., εκτός αν ο προσκληθείς δεν προσήλθε σε απολογία.

Οι ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές ισχύουν από την διαβίβαση τους στην οικεία Ομοσπονδία ή από την επικύρωση τους από το Δ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας, αν προβλέπεται τέτοια επικύρωση από την Ομοσπονδία, και την κοινοποίηση της διαβίβασης ή της επικύρωσης κατά περίπτωση, στους αθλητές που τιμωρήθηκαν.

Σε περίπτωση που παραπεμφθεί για πειθαρχικό του Δ.Σ., αυτό δεν μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη με την επιβολή ή μη ποινής σ' αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 9

υποχρεώσεις

Τα μέλη υποχρεούνται:

 • 1. Να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και να
  εφαρμόζουν τις αποφάσεις των Γ.Σ. ή του Δ.Σ. του Σωματείου.
 • 2. Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους
  υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Κάθε μέλος καταθέτοντας την
  αίτηση εγγραφής καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τη μηνιαία
  συνδρομή του. Η Γ.Σ. μπορεί να ορίζει και έκτακτες συνδρομές για
  την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 • 3. Να παρίστανται στις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. του Σωματείου.
 • 4. Να διακινούν τα έντυπα του Σωματείου και να προωθούν τις
  εκάστοτε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα μέλη που τηρούν το Καταστατικό του Σωματείου και είναι ταμειακά τακτοποιημένα δικαιούνται:

 • 1. Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. εκφράζοντας
  ελεύθερα τις απόψεις τους, ασκώντας έλεγχο στη Διοίκηση και
  αξιώνοντας την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ. για την
  πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
 • 2. Να εκλέγουν στις Γ.Σ. τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου
  και να εκλέγονται σ'αυτά. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των
  ιδρυτικών μελών, το δικαίωμα αυτό το αποκτούν μετά πάροδο (6) μηνών από το δικαίωμα εγγραφής τους.
 • 3. Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση του Σωματείου.
 • 4. Να προκαλούν τη σύγκληση εκτάκτων Γ.Σ., υπό τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη είναι τα μέλη που δεν οφείλουν την ετήσια συνδρομή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 11

ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία: Α) Μητρώου Μελών, Β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων Γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Δ) Εσόδων - Εξόδων Ε) Περιουσιακών Στοιχείων ΣΤ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων

Τα βιβλία, πριν την χρήση τους, θεωρούνται από τον Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.


ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι:

 • 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
 • 2. Το επταμελές Δ.Σ.
 • 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13

γενική Συνέλευση - αρμοδιότητες

Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, συγκροτείται από όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σωματείο. Αποφασίζει για κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα του Σωματείου. Ειδικότερα:

 • 1. Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου
 • 2. Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Δ.Σ.
 • 3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους, εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επομένου και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.
 • 4. Εκλέγει τα όργανα του Σωματείου
 • 5. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού
 • 6. Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
 • 7. Ορίζει έκτακτες συνδρομές για την πραγματοποίηση των σκοπών
  του Σωματείου.
 • 8. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αποκλειστικά
  αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν.

 

ΑΡΘΡΟ 14

σύγκληση γ.σ.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μία φορά κάθε χρόνο (εντός του μηνός Απριλίου) και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν έγγραφα τουλάχιστον το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών

1)Η τακτική Γ.Σ. του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά κάθε χρόνο εντός του μηνός Απριλίου, με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. προς τα μέλη, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατ'αρχήν μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο:

 Α) Ο Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.

Β) Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος.

Γ) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

Δ) Κάθε άλλο θέμα, εκτός ημερησίας διάταξης, που υποβάλλεται, εγκρίνεται από τη Γ.Σ. κατά πλειοψηφία.

Για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται έγγραφη πρόσκληση που τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης και κοινοποιείται στα μέλη του Σωματείου με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεομοιοτυπικά ή ταχυδρομικά), με αναγραφή των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2)Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται κάθε φορά που αποφασίζει γι'αυτό το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Το Δ.Σ., έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σ'ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα, που όμως δε συζητούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης, εκτός και αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Αν το Δ.Σ. της δε συγκαλέσει τη Γ.Σ., τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα.

Στην περίπτωση αυτή, πρόσθετο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του Δ.Σ. ή των μελών που εμπόδισαν τη σύγκληση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου.

2. Αν δε διαπιστωθεί απαρτία κατά την πρώτη ημέρα, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται με τα ίδια θέματα σε 8 ημέρες, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

3. Σε περίπτωση λήψεως αποφάσεως για τροποποίηση Καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωματείου, η ύπαρξη απαρτίας διαπιστώνεται όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας.


ΑΡΘΡΟ 16

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη εργασιών της Γ.Σ.

2.Αμέσως εκλέγεται ο Πρόεδρος Γ.Σ., ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας και ο Γραμματέας, ο οποίος κρατά και καταγράφει τα πρακτικά της Γ.Σ.

3.Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 17

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1 .Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού συν ένα των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο Νομός ή το Καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

2.Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται έγγραφη πρόταση του 1/3 των μελών και πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των 9/10 από τα παρόντα μέλη.

3.Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αφορούν αρχαιρεσίες, ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση ή αποδοκιμασία λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, πειθαρχικά παραπτώματα, εκλογή αντιπροσώπων για ανώτερη συλλογική οργάνωση, διαγραφή μελών και εκλογή εφορευτικής επιτροπής, παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, ο τρόπος ψηφοφορίας καθορίζεται από τη Γ.Σ. και μπορεί να είναι και με ανάταση χεριού ή ονομαστική κλήση και όχι δια βοής.

Την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψήφων, όταν γίνεται με ψηφοδέλτιο, διενεργεί η 3μελής επιτροπή διαλογής ψήφων ή η εφορευτική επιτροπή αν πρόκειται για αρχαιρεσίες, και στη συνέχεια συντάσσει σχετικό πρακτικό, που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικό των Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Στην Γ.Σ. των αρχαιρεσιών εκλέγεται, με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17, εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από 3 μέλη.

2.Απαρτίζεται από τον πρόεδρο και 2 απλά μέλη.

3.Η εφορευτική επιτροπή κηρύσσει τη λήξη των αρχαιρεσιών

4.Φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων.

5.Εποπτεύει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή και σύμφωνη με τον Νόμο και το Καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Η εκλογή των οργάνων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

ΑΡΘΡΟ 20

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1. Όσοι από τα μέλη επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Δ.Σ., στην Εξελεγκτική Επιτροπή ή αντιπρόσωποι σ'ανώτερη συλλογική οργάνωση, υποβάλλουν αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την ώρα 14:30 της προηγούμενης των εκλογών, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν απαντάται στο πρόσωπο τους κώλυμα απ' αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2858/2000, με το άρθρο 20 παρ. 12 του ν. 2947/2001 και με το άρθρο 73 του ν. 3057/200210

2.Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου.

3.Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους υποψήφιους με πρακτικό που τοιχοκολλά στην έδρα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21

αρχαιρεσίες

1.Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε δύο (2) έτη με την απλή αναλογική.

2.Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφεται το ονοματεπώνυμο μέλους.

4.Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

ΑΡΘΡΟ 22

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1.Τα ψηφοδέλτια έχουν ενιαίο σχήμα και διαστάσεις, χρώμα άσπρο και μαύρα γράμματα.

Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών, η επωνυμία του Σωματείου και ακολούθως τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα για κάθε όργανο του Σωματείου. Καταχωρούνται πρώτοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και ακολουθούν οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

2.Τα έξοδα της Εφορευτικής Επιτροπής για τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια καλύπτονται από το Σωματείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΛΟΓΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

1.Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία, μετά από μυστική ψηφοφορία και το οποίο απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους. Τα ψηφοδέλτια για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι ενιαία. Σε κάθε ψηφοδέλτιο τίθενται ένας (1) έως επτά (7) σταυροί προτίμησης, για τους υποψηφίους Διοικητικό Συμβούλιο, και από ένας (1) έως τρεις (3) προτίμησης για τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους από επτά (7) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο ή και περισσότερους από τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θεωρούνται άκυρα μόνο ως προς το αντίστοιχο τμήμα του ψηφοδελτίου (δηλαδή το τμήμα που αφορά το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή). Στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγονται κατά σειρά οι επτά (7) πρώτοι πλειοψηφίσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

2.Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Δ.Σ., κενωθεί θέση μέλους Δ.Σ., η θέση αυτή συμπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος.

3. Η αναπλήρωση γίνεται πάντοτε κατά σειρά επιτυχίας του κάθε συμβούλου. Σε περίπτωση που κενωθούν περισσότερες των μισών θέσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, τότε συγκαλείται έκτακτα Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση των κενών θέσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου με εκλογή ίσου αριθμού διοικητικών μελών.

4.Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται ότι εκπίπτει από το αξίωμα του και αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με ό,τι ορίζει η παραπάνω παράγραφος (3).

ΑΡΘΡΟ 24

ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

1.Η θητεία του Δ.Σ. του Σωματείου διαρκεί δύο έτη από την εκλογή του.

2.Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν πάντα τη θητεία των τακτικών που αναπληρούν.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1.Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης

2.Αν ο συγκεντρώσας τους περισσότερους σταυρούς δε συγκαλέσει το Δ.Σ. εμπρόθεσμα, τότε προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας.

3.Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

1.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα, και έκτακτα αν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη συνεδρίαση ή αν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του.

2.Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

3.Για να υπάρξει απαρτία στις Συνεδριάσεις απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του.

4.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

5.Το Δ.Σ., υποχρεούται να καταρτίσει και να ψηφίσει κανονισμό λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 27

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση με την πλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που εισηγούνται τα μέλη του Σωματείου. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, καθορίζει, εγκρίνει και διενεργεί τις δαπάνες και τα έσοδα. Συντάσσει, τον ετήσιο απολογισμό δράσης και διαχείρισης και τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό, τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να δημιουργεί επιτροπές που να απαρτίζονται από μέλη του Σωματείου. Η προεδρία ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ.. Οι επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • 1. Οργάνωση αγώνων
 • 2. Οργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών, οικολογικών, ψυχαγωγικών και εορταστικών εκδηλώσεων
 • 3. Έκδοση εντύπων
 • 4. Σύνταξη μελέτης προγράμματος δημοσίων σχέσεων του
  Σωματείου
 • 5. Συντήρηση και έκθεση έργων τέχνης
 • 6. Οτιδήποτε άλλο ορίσει το Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 30

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑ

Ο Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα του Συλλόγου, φροντίζει για τη σύνταξη του Πρακτικού διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, φυλάσσει το αρχείο, τα έγγραφα, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Σωματείου, συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη του χρόνου στο "Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., τηρεί και ενημερώνει τα ακόλουθα βιβλία: (α) μητρώο των μελών, (β) το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, (δ) το βιβλίο Πρωτοκόλλου, καθώς και όποιο άλλο βιβλίο τηρείται από το Σωματείο και το οποίο δεν τηρεί άλλο μέλος του Δ.Σ. Τον Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Ταμία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας (1) εισπράττει τη συνδρομή των μελών και γενικώς κάθε εισφορά ή πρόσοδο του Σωματείου με διπλότυπη απόδειξη, (2) εκτελεί κάθε πληρωμή βάσει των υπό του γραμματέα εκδιδομένων ενταλμάτων που υπογράφονται από τον ίδιο τον πρόεδρο και τον Γραμματέα, κατόπιν ειδικής ή γενικότερης απόφασης του Συμβουλίου, (3) τηρεί ειδικό βιβλίο ταμείου στο οποίο γράφει με λεπτομέρεια τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Σωματείου καθώς και τα περιουσιακά του στοιχεία, (4) εισπράττει εκ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων, Τραπεζών και ιδιωτών, κληροδοτούμενα χρηματικά ποσά ή άλλες δωρεές, των οποίων δικαιούχος είναι από οποιαδήποτε αιτία το Σωματείο, υπογράφoν προς τούτο τις αναγκαίες αποδείξεις, (5) στο τέλος κάθε έτους συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο διαχειριστικό απολογισμό που περιέχει συνοπτική εγγραφή εξόδων και εσόδων, και (6) υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση για επικύρωση τον παρά του Διοικητικού συμβουλίου εγκριθέντα απολογισμό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 32

συγκρότηση

1. Οικονομικός έλεγχος του Σωματείου ανήκει στην εξελεγκτική επιτροπή.

2.Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία εκλέγονται μαζί με τα άλλα όργανα του Σωματείου από τη Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών του Σωματείου. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τα αναπληρωματικά.

3.Δικαίωμα υποψηφιότητας για την Εξελεγκτική επιτροπή έχουν όσα μέλη είναι κατά την ημέρα της Ψηφοφορίας ταμειακά τακτοποιημένα.

4.Η θητεία της εξελεγκτικής επιτροπής συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Η εξελεγκτική επιτροπή συνέρχεται σε σώμα μέσα στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται το Δ.Σ. και κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν που εκλέγει τον-Πρόεδρο.

5.Η εξελεγκτική επιτροπή συνεδριάζει μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, με πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

6.Η εξελεγκτική επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως όταν ζητηθεί: α) Από τον Πρόεδρο της, β) Από το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Από δύο (2) μέλη της.

7.Η εξελεγκτική επιτροπή θεωρείται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται δύο (2) μέλη της.

 

ΑΡΘΡΟ 33

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Η εξελεγκτική επιτροπή έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης και του ελέγχου του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση.

2.Εξετάζει τα λογιστικά βιβλία τού Συλλόγου και ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου καθώς και κάθε άλλη εξήγηση ή πληροφορία οικονομικού περιεχομένου.

3.Έχει υποχρέωση να ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό και να υποβάλλει γι'αυτά ολοκληρωμένη έκθεση στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

4.Έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαχείριση του Σωματείου μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο και να συντάσσει σχετικό πρακτικό.

 ΑΡΘΡΟ 34

τροποποίηση καταστατικού - διάλυση

 

1.Κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση.

2.Απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου λαμβάνεται από τη Γ.Σ., για την απαρτία της οποίας απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών συν ένα.

ΑΡΘΡΟ 35

Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα σωματεία, καθώς και στις διατάξεις των σχετικών με τον αθλητισμό και τα σωματεία νόμων που ισχύουν κάθε φορά.

Τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο παρόν και στον νόμο ειδικών περιπτώσεων..

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ., αφού τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των κειμένων νόμων.

Η πρώτη τακτική Γ.Σ. θα συνέλθει μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του καταστατικού και την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία του Πρωτοδικείου Χαλκίδος. Μέχρι τότε το σωματείο θα διοικείται από Τριμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που εξελέγη από τα ιδρυτικά μέλη και έχει αρμοδιότητες: (α) τη μέριμνα για την αναγνώριση του σωματείου, και (β) τη σύγκληση της Α' τακτικής Γ.Σ. για διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης των μελών των οργάνων του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 36

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να διατεθεί σε αθλητικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΜΒΛΗΜΑ - σφραγίδα

Το Σωματείο έχει επίσημο έμβλημα παράσταση με κεντρικό θέμα τον Παλαμήδιο κύβο και καλλιτεχνικές απεικονίσεις σχετικές με το πρόσωπο του Παλαμήδη για την προβολή του σε θυρεό, λάβαρα, σημαία ή παρεμφερή διαφημιστικά - συλλεκτικά αντικείμενα εφευρετικότητάς του.

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα που στην περιφέρεια του κύκλου αναγράφει την επωνυμία του Σωματείου, Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδος, "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" με έδρα την Χαλκίδα, στο κέντρο απεικονίζεται η χάραξη Αρχαίας Ελληνικής αγγειογραφίας με θέμα τον Αχιλλέα και τον Αίαντα  να παίζουν τους πεσσούς του Παλαμήδη και στο κάτω μέρος της παράστασης  το έτος ίδρυσης 2006.

Χαλκίδα, 7 Απριλίου 2006

Σπόνσορες